PRIVACYVERKLARING
R2Pro, gevestigd aan croesinckplein 24-26 te Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.r2pro.nl
Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
TEL: +31 (0)85 06 06 227
Email: operations@r2pro.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
R2Pro verwerkt uw persoonsgegevens in één van de volgende gevallen:
• U bent één van onze klanten of bent dat ooit geweest
• U bent één van onze leveranciers of bent dat ooit geweest
• U hebt zelf interesse getoond in R2Pro
• R2Pro zag in u een mogelijk samenwerkingsverband en heeft u hierover gecontacteerd

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• (Werk)telefoonnummer
• (Werk)E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
R2Pro verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te kunnen contacteren indien wij een mogelijk samenwerkingsverband zien
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Geautomatiseerde besluitvorming:
R2Pro neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. R2Pro gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: mailchimp, voor versturen van mailings om onze relaties op de hoogte te houden van de bezigheden van R2Pro. Vanaf 25 mei 2018 worden deze mailings alleen gestuurd naar relaties die hier actief toestemming voor hebben gegeven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?
R2Pro bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen, die ingaan wanneer gegevens niet meer worden gebruikt, voor de volgende (categorieën) van betrokkenen:
• Klanten: 10 jaar
• Leveranciers: 10 jaar
• Andere interessante connecties: 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden:
R2Pro verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. R2Pro blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
R2Pro gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Dit alles kunt u doen door ons te mailen op operations@r2pro.nl of ons te bellen op +31 (0)85 06 06.
R2Pro wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
R2Pro neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via operations@r2pro.nl.